7/osteosynthesis4

####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________# ####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________# ####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________# ####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________# ####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________# ####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________# ####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________# ####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________# ####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________# ####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________# ####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________# ####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________# ####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________# ####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________# ####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________####:________#